Mrs. Anjali Sonar (Headmistress)
Chairperson
Mrs. Lata Juvekar
(Parent Representative)
Vice-Chairperson
Mrs.Sheetal Budhakar (Teacher Representative)
Secretary
Mrs. Nikisha Sawant (Parent Representative)
Vice Secretary

PTA Members

Mrs. Darshana Similkar
Mrs.Prachi Ghag
Mrs. Vaishali Mhatre
Mrs. Gauri Khapare
Mrs. Mugdha Vanjare
Mrs. Smita Amap
Mrs. Rupali Sawant
Mrs.Minakshi Gaikar
Mrs. Deepa Mane
Mrs. Priti Kadam
Mrs. Trupti Bhadale
Mrs. Gauri Daund
Mrs. Deepali Shinde
Mrs. Grishma Shete
Mrs. Leena Sanap