Mrs. Harshada Pradhan (Headmistress)
Chairperson
Mr. Tushar Pradhan (Parent Representative)
Vice Chairperson
Mrs. Smeeta Zambre (Teacher Representative)
Secretary
Mrs. Jyoti Mhatre (Parent Representative)
Vice Secretary

PTA Members

Mrs. Archana Bhadrappa
Mr. Ajay Sakharkar
Mrs. Sampada Karpe
Mrs.Anjali Raut